Sklep internetowy drewnianewyroby.pl jest prowadzony przez
Drewniane Wyroby Łukasz Kudzia(zwaną później Firmą) z siedzibą w Zawoi, pod adresem Zawoja 1666, 34-222 Zawoja, zarejestrowany w CEIDG (centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej), NIP 552-156-81-77, Regon 492933331

SŁOWNICZEK

Magazyn
Magazyn zlokalizowany w Zawoi , 34-222 Zawoja 1666 , w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów, a także obsługa zwrotów i reklamacji.

Sklep internetowy drewnianewyroby.pl
Detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Drewniane Wyroby Łukasz Kudzia.

Sklep Internetowy drewnianewyroby.pl
Prowadzony przez firmę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.drewnianewyroby.pl.

Klient
Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument
Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

Materiały
Wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl, zapytania do eksperta.

Koszyk
Funkcjonalność Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności.

Strona produktowa
Strona w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność
Zewnętrzny w stosunku do firmy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową.

Biuro Obsługi Klienta, BOK
Biuro Obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu +48 607771064, adresem mailowym [email protected] oraz przez formularz kontaktowy.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl nie wymaga rejestracji, aczkolwiek dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania produktów oraz umożliwienia Klientowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl.

§2 Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, płeć adres poczty e-mail, adres dostawy, numer telefonu, datę urodzenia hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl. Poprzez rejestrację Klient zawiera z firmą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Firmę konta Klienta w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta, a także zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje dane osobowe”).
 2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl zakładane jest konto Klienta oraz tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko (wedle decyzji Klienta). Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl. Pozostałe dane zamieszczone przez Klienta na jego koncie nie są dostępne innym użytkownikom Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.
 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl oraz dodatkowo, monitorować status swoich zamówień, dodawać produkty do schowka, a także zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl. Zamieszczane przez Klienta Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl, w której zostały zamieszczone – niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl, w której zostały zamieszczone – wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).
 4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału (przy czym za zamieszczenie Materiału uznawane będzie także przesłanie danego Materiału do Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl w formie tzw. pytania):
  1. oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
  2. oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  3. zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl (w tym w szczególności zdjęcia, recenzje itp.) udziela Firmie nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez firmie z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Firmy oraz udostępniania innym użytkownikom Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl. Klientowi z tytułu udzielenia Firmie powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;
  4. na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Firmę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Firmy na pierwsze wezwanie Firmy.
 5. Firma uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl.
 6. Firma uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy drewnianewyroby.pl nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Spółka nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.
 8. Firma, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Firmę za pośrednictwem BOK wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Firma niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim.
 9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl mogą być zgłaszane firmie za pośrednictwem BOK. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 regulaminu.
 10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
 12. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej ale posiadające zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej łącznie „Osobami Prawnymi”), w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu Osób Prawnych oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Osób Prawnych będą należycie umocowane do dokonywania takich działań w imieniu danej Osoby Prawnej.
 13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 2 ust 1 może być rozwiązana:
  1. przez zarejestrowanego Klienta, w każdym czasie;
  2. przez Firmę w sytuacji określonej w § 3 ust 5 bądź w razie zakończenia świadczenia przez firmę usług objętych umową, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji.

§4 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia oraz wagi i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§5 Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta) lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany).
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów;
  2. po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:
   • wybrać sposób dostarczenia produktu, oraz, o ile wybrany sposób dostarczenia produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki;
   • w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej: wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu do kontaktu z kurierem;
   • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;
   • zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl bądź zalogować się na swoje konto utworzone w tymże Sklepie;
   • kliknąć przycisk „Zamów i zapłać” lub analogiczny;
 3. W przypadku płatności z góry należy także opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
 4. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu – firmą kurierską, przez co rozumie się dostawy realizowane przez DPD lub Poczty Polskiej S.A. „Kurier 48”;
 5. Firma uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji FAQ na stronie Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl.
 6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia co najmniej 2 produkty, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części (zwane dalej „Paczkami”).O podziale zamówienia na Paczki Klient zostanie poinformowany w wiadomości zawierającej potwierdzenie otrzymania przez firmę zamówienia, przy czym informacja ta nie powoduje zwiększenia kosztów dostawy zamawianych Produktów.
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”.
 8. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub, w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez firmę zamówienia złożonego przez Klienta. Następnie, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Firmy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.
 9. Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
  1. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze;
  2. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;
 10. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Firmy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 11. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.
 12. W komunikacji z Klientem (np. w wysyłanych przez Firmę wiadomościach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji) jako wartość zamówienia wskazana będzie wartość zamawianych produktów oraz koszty dostawy (zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy), a także koszty innych, dodatkowych usług zamawianych przez Klienta (o ile Firma będzie oferować takie dodatkowe usługi, a Klient je zamówi). Wartość zamówienia wskazywać będzie całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść.

§6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski za pośrednictwem jednej ze wskazanych poniżej firm kurierskich:
  1. Poczty Polskiej S.A. – Kurier 48;
  2. DPD Polska.
 2. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zapłaty za zamówienie można dokonać w jeden z następujących sposobów:
  1. podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską – gotówką lub inną metodą płatności akceptowaną przez wybraną przez Klienta firmę kurierską. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;
  2. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) –przelewem, przy pomocy płatności przelewy 24, w tym przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji nastąpi po uiszczeniu płatności. Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez Klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności:
   • w terminie 5 dni (w razie wyboru formy przelewu tradycyjnego); lub
   • niezwłocznie, podczas procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatność przelewy 24 lub tzw. szybkim przelewem (w razie wyboru takiej formy płatności)
 3. zamówienie złożone przez Klienta może zostać anulowane (co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty Klienta przez Firmę). Dla uniknięcia wątpliwości podkreślane jest, iż w razie opuszczenia przez Klienta procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy przelewy24 lub tzw. szybkim przelewem przed finalizacją tego procesu, ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych niemożliwym jest dokonanie takiej płatności w terminie późniejszym.
 4. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia. W razie wyboru przedpłaty jako formy płatności Klient może dokonać płatności w jednej lub kliku formach wskazanych w § 6 ust 2 c.
 5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł, Regulaminu usług dostępnego pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin

§ 6a Wystawianie i doręczanie faktur

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Drewniane Wyroby faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów wraz z zamówionym towarem lub w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

§ 7 Czas realizacji zamówień

 1. Firma zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia bezpośrednio do Klienta (za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jeden dzień w przypadku towarów standardowych, 10 dni w przypadku towarów na zamówienie.
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej (to jest DPD Polska lub Poczty Polskiej S.A. – Kurier 48) pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub brak dostawy.
 4. Firmy kurierskie posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie: www.dpd.com.pl oraz www.poczta-polska.pl – prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed wyborem sposobu dostawy.

§ 8 Warunki reklamacji

 1. Firma jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Firma odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 2. Firma w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Firmę Klient powinien dostarczyć Firmie reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Firmy oraz opisem reklamacji.
 4. Firma rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Firma zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Firmie za nabycie danego produktu.
 6. Działając na podstawie art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).

§ 9 Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Firmę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Firma nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu);
  2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 2. Odstąpienie od umowy zgodnie z § 10 ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w § 10 ust. 1 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia). Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Firmie produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Firma zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
 4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. Firma nie jest zobowiązana zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Firmę. Kwota zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do Klienta określana będzie przez Firmę w procesie realizacji przez Klienta prawa odstąpienia od umowy jako „zwrot za transport”.
 5. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Firmie produkt lub produkty których dotyczy odstąpienie , niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy

§ 11 Zwrot należności Klientom

 1. Firma dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy określonego w § 10;
  2. nieodebrania przez Klienta zamówionego produktu lub produktów;
  3. odstąpienia przez Klienta od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego;
  4. odrzucenia przez Firmę oferty Klienta (anulowania zamówienia), w sytuacji określonej w § 6 ust 2, to jest w razie wyboru przez Klienta jako formy płatności przedpłaty w formie tradycyjnego przelewu i dokonania tejże płatności po upływie terminu określonego w § 6 ust 2.
 2. W przypadku o którym mowa w § 11 ust 1 a) Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. W sytuacji określonej w § 11 ust 1 Firma dokona zwrotu należności na konto bankowe przelewem tradycyjnym po podaniu numeru konta
  1. Przy pomocy przekazu pocztowego – jeżeli zamówienie opłacone zostało gotówką, a Klient nie wskaże Firmie numeru rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;

§ 12 Dane osobowe

 1. Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych Firma przetwarza dane osobowe Klienta zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Klient, który rejestruje się w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl, a także danych podanych przez niego w procesie korzystania z tego konta w celu obsługi i prowadzenia konta Klienta (w tym udostępniania Klientowi funkcjonalności przeznaczonych dla zarejestrowanych Klientów). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez Firmę usług związanych z obsługą konta Klienta w Sklepie Internetowych drewnianewyroby.pl. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, Firma będzie przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 2. Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych Firma uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Klienta, na żądanie Klienta wyrażone w złożonym zamówieniu, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w zakresie w jakim jest to konieczne dla osiągnięcia tychże celów.
 3. Klient, który wyraża chęć otrzymywania od Firmy informacji w postaci tzw. newsletterów wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych podanych przez niego w procesie zapisu na newsletter (o ile takie dane zostaną przez Klienta podane) w celu i zakresie niezbędnym do przesyłania newslettera na wskazany przez Klienta adres e-mail. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie tychże danych może uniemożliwić dostarczanie przez Firmę wiadomości w formie tzw. newsletterów.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Drewniane Wyroby Łukasz Kudzia(zwaną później Firmą) z siedzibą w Zawoi, pod adresem Zawoja 1666, 34-222 Zawoja, zarejestrowany w CEIDG (centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej), NIP 552-156-81-77, Regon 492933331 będącą administratorem tychże danych.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W przypadku zarejestrowanych Klientów dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 6. Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w jego profilu publicznym, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W razie podania przez Klienta danych osób trzecich (np. dzieci Klienta), Klient oświadcza, iż jest w pełni umocowany do podania tychże danych i do zezwolenia na ich przetwarzanie przez Firmę.
 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl poświęconej polityce prywatności.

§ 13 Przesyłanie informacji handlowych

 1. Klient wyrażając zgodę na otrzymywanie newslettera oraz na przetwarzanie przez Firmę jego danych osobowych w celach marketingowych powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie od Firmy informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (takich jak komputer, tablet, smartfon) do odbioru w/w informacji handlowych.
 2. Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażone przez siebie zgody.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Firma dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Firma nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl.
 3. Przypominamy, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail, w razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Firmie statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym drewnianewyroby.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy drewnianewyroby.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Firmą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy.
 10. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego drewnianewyroby.pl zmienionego regulaminu. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.